cover3

Hoërskool EldoraigneReeds vanaf sy eerste bestaansjaar (1974) lewer die Hoërskool Eldoraigne jaarliks jong volwassenes wat hul plek in die samelewing volstaan. Nie net is hierdie jongmense akademies toegerus nie, maar ook emosioneel en sosiaal aangepas om die uitdagings van die buitewêreld met durf en waagmoed aan te pak.

Hierdie slypingsproses is egter ook aangepas om met die nuwe tydgees en onderwyswette tred te hou. Die Handel-en-wandel-stelsel is dus ‘n voortsetting van vorige dissiplinêre stelsels wat die goeie orde van die skool en die welsyn van ons leerders ten doel het.

Die hoeveelheid kredietpunte wat leerlinge verwerf, is ‘n duidelike bewys van die oorheersende positiwiteit van ons leerlinge, iets waarvoor Hoërskool Eldoraigne nog altyd bekend was. Die skool en veral die opvoeders, bly verbind tot die opvoeding van ons leerlinge in totaliteit. Die oogmerk van die gedragskode is dus nie primêr op straf gerig nie, maar wel tugtiging in liefde; die nadertrek en onderskraging van hulle, wat deur optrede of gedrag, van die voorgeskrewe norm afwyk.

Die gemeenskap en onderwyspersoneel verwag dat ‘n leerling van Hoërskool Eldoraigne netjies, goed gemanierd, beleefd, stiptelik, getrou en eerlik sal wees. Die Hoërskool Eldoraigne sal dus sy visie van uitnemende en toekomsgerigte onderwys nakom en steeds met trots leerlinge oplei om hul roeping te vervul.

Aangesien die Beheerliggaam wetlik verplig is om ‘n gedragskode vir die Hoërskool Eldoraigne op te stel en aangesien die Beheerliggaam begerig is om die regte van alle leerlinge, ouers en opvoeders binne skoolverband te beskerm, is hierdie gedragskode deur die Beheerliggaam, na raadpleging met alle belanghebbende rolspelers aanvaar. Die gedragskode is onderhewig aan die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (Wet Nr 108 van 1996), die SA Skolewet (Wet Nr 84 van 1996), die Wet op Skoolonderwys (Wet Nr 6 van 1995) vir die Provinsie Gauteng en Regulasies daarkragtens uitgevaardig.

Hierdie reëls en organisatoriese aangeleenthede beoog die goeie orde en ‘n gees van welwillendheid in ons skool. Selfdissipline is ‘n teken van ‘n welopgevoede persoon. Mag dit ‘n saak van eer vir elke leerling wees om sy of haar deel hiertoe by te dra.

Ons naam: Simbool van strewe

Die Hoërskool Eldoraigne

In wil en werk en lewe

Sal trots jou ster verskyn 

Ons het 'n taak

Ons sal bly waak 

Oor groot en ook oor klein 

Ons bou tesaam ons skool se naam: 

Die Hoërskool Eldoraigne

Refrein
Suiderkruis blink oor dale
Teken van ewige pand
Vlam van ons ideale
Vlam oor die groen van ons land
Ons Hoërskool Eldoraigne
Jou leuse sal oor ons skyn
Ons sal ons roeping vervul
Ons sal ons roeping vervul

Die silwer van die lewe 

Word skoner meer en meer

Deur vaste roepingstrewe 

Deur arbeid nuut poleer 

Behou en bou 

Dan bly ons trou

Deur liefde en deur werk 

God sal getrou ons hande hou 

Met Hom is ons so sterk
Die twee kleure van die wapen: wit/silwer teen die groen agtergrond, het simboliese verband met die leuse. Dit simboliseer die krag en die vuur van die jeug (groen) in sy suiwerheid van strewe (wit) na roepingsvervulling, wat ten beste weergegee kan word in die woorde van Filippense 4:8: "alles wat waar, eerbaar, regverdig, rein, lieflik en loflik is." 

Binne-in die skild is 'n gestileerde vlam in drie vlakke teen die agtergrond van die Suiderkruis.

Die vlam is simbolies van die Christelike grondslag van ons strewe: die drie vlakke waarin die vlam verbeeld word, versinnebeeld die drie wesenskenmerke van die Christelike geloofsuitlewing:

Geloof, Hoop, Liefde - die Geloof wat 'n vaste vertroue is op wat ons Hoop en wat deur die Liefde geopenbaar word. 

Die Suiderkruis wys heen op ons land- en volksverbondenheid. As kinders van die land en volk onder die Suiderkruis wil ons, ons roeping vervul. Die vyf sterre waarin die Suiderkruis uitpunt, is sinnebeeldig van die karakteradel van deursettingsvermoë, regverdigheidsin, liefde vir die eie, tradisievastheid en godsdienssin.
Visie:
Hoërskool Eldorainge se leerlinge word toegerus om hulle roeping te vervul.

Missie:
Hoërskool Eldoraigne is ten volle verbind om om leerlinge toe te rus om hul roeping te vervul deur:
- Kwaliteit onderrig
- In vennootskap met alle belangegroepe
- Deur effektiewe benutting van alle hulpbronne
Hoof: Dr. A. Prinsloo

Adjunkhoofde:
Akademie: Me M. Joubert

Bemarking: Me T. Myburgh

Menslike Hulpbronne: Me S. Bulwan

Finansies & Tegnologie: Mnr J. du Preez

Buitekurrikulêr Infrastruktuur & Kultuur: Mnr. D. du Plessis

Buitekurrikulêr Sport & Vervoer: Mnr. J. du Toit

Hoof: Dr A Prinsloo
  Ouerlede: Pieter Henzen (Voorsitter)
Jan Sipsma (Ondervoorsitter)
Morné Cilliers
Anton Collinet
Geotrge Schurmann
Hendrik Barnard
Leana du Plessis
Heleen van Dijk
Francois Oosthuizen
Opvoeders: Marié Joubert
Tina Myburgh
Corné van Wyk
Nie-opvoederlede: Adrien Fourie
Leerlinglede: Katrin Henzen
CM Kriel
Emile Vorster
Gekoöpteerde lede: Isabel Jacobs
André JAcobs