Die volgende toelatingsvereistes is goedgekeur deur die Beheerliggaam:

Die etos en kultuur van die skool, soos vergestalt deur die gemeenskap.

Die amptelike onderrigtaal is Afrikaans.

By inskrywing moet ‘n leerling ‘n bevredigende skolastiese rekord kan voorlê. Indien dit nie beskikbaar is nie, of indien daar twyfel bestaan, kan ‘n leerling aan toetse onderwerp word om sy plasing in ‘n bepaalde graad te bepaal. Daarbenewens moet leerlinge voldoen aan die akademiese standaard wat gestel word.

DIE VOLGENDE DOKUMENTASIE WORD VERLANG VOOR AANSOEK OORWEEG WORD

‘n Afskrif van die leerling se identiteitsdokument/geboortesertifikaat

‘n oorplasingskaart

die nuutste rapport

‘n Afskrif van die ouer se identiteitsdokument

Afskrif van ‘n bewys van verblyf (adres) nie ouer as drie maande nie

Leerlinge moet hulle onderwerp aan die gedragskode van die skool.

Die skoolgemeenskap (ouers, onderwysers en leerlinge) moet ten opsigte van skoolaangeleenthede, streng buite die politieke arena funksioneer. Geen aksies wat die goeie orde van die skool kan versteur, sal geduld word nie.

Skoolgeld soos bepaal deur die ouers tydens die jaarvergadering, is jaarliks betaalbaar. Ouers ontvang maandeliks rekeningstate. Navrae oor finansiële hulpverlening kan by die skool gedoen word.

Toelating van leerlinge val onder die jurisdiksie van die Beheerliggaam. Enige uitsonderings word op ‘n ad hoc-basis deur die Beheerliggaam hanteer.

Die aansoekvorm vir toelating is nou beskikbaar vir aflaai vanaf die webblad (Onder Aflaaibare Dokumente).

Indien u belang stel, laai die vorm af, druk uit, voltooi en faks of bring dit na die skool.