ALGEMENE INLIGTING:

Die skool begin dwarsdeur die jaar om 7:25. Leerlinge tree elke oggend in die vierkant aan waar met skriflesing en gebed geopen word. Leerlinge wat ‘n gewetensbeswaar m.b.t. die Christelike godsdiensbeoefening het, kan by die Hoof aansoek doen vir vrystelling van die sulke geleenthede. Vrystelling kan slegs verkry word vir die gedeelte waar Christelike godsdiensbeoefening plaasvind.
Geen laatkommery sal toegelaat word nie. Wanneer die klok om 7.30 lui, moet leerlinge reeds in graadverband in die vierkant staan, tensy die opening in klasse is. (moet dan om 7:30 netjies op stoep voor klas staan). Indien 'n leerling om een of ander geldige rede laat kom, moet hy eers by die navrae-toonbank aanmeld. Die skool sluit Maandae tot Vrydae om 14:00.

Leerlinge wat van die skool afwesig is, moet onmiddellik by hulle terugkeer 'n brief van die ouers of mediese sertifikaat aan die registervoog oorhandig.
Indien 'n vraestel weens ernstige siekte nie geskryf kan word nie, stel die ouer die skool telefonies in kennis en handig 'n mediese sertifikaat in wat bevestig dat die leerling nie in staat was om die eksamen te skryf nie. Die leerling moet self met die betrokke vakonderwyser reël vir die aflê van 'n mondelinge of skriftelike eksamen. Enige afwesighede anders as mediese redes, is onaanvaarbaar. Indien afwesig sonder verskoning of indien bogenoemde reëling nie nagekom word nie, kan geen punte vir 'n vraestel wat nie geskryf is nie, toegeken word nie.
Indien leerlinge gedurende skooltyd afsprake moet nakom, moet die leerling die oggend tydens registerperiode 'n brief met die nodige besonderhede by die graadhoof indien. Ouers moet die kind self kom haal. Leerlinge sal slegs met toestemming van ouers/voogde die skoolterrein mag verlaat nadat die nodige verlofvorm deur die aangewese graadhoof goedgekeur is. Afsprake gedurende skooltyd moet tot die absolute minimum beperk word. Indien 'n leerling siek word gedurende skoolure, sal die skool die ouerhuis skakel.

Leerlinge sal slegs in buitengewone omstandighede toegelaat word om die skool tydens skoolure te verlaat. Om teenwoordig gemerk te word moet die leerling tot eerste pouse die skool bywoon.
* Aan die einde van 'n periode moet die leerlinge op versoek van die onderwyser hulle boeke inpak en wag vir toestemming om te stap.

* Leerlinge hou links op die stoepe.

* Binne vier minute nadat die klok gelui het, moet die leerlinge reeds in die volgende klaskamer wees. Dieselfde reëlings geld vir na pouses.
Wanneer leerlinge die klaskamer binnestap, geskied dit ordelik.
Klaskamers moet ten alle tye netjies gehou word.
Vandalisme: daar mag nie op banke, mure, vensters of toerusting gekrap of geskryf word nie. Beskadiging van terrein, geboue of ander se besittings word in 'n baie ernstige lig beskou.
Geen etery sal in die klas geduld word nie.
Gedurende pouse mag niemand in die klaskamers, saal of op die middel of boonste stoepe wees nie.
Gedurende skooltyd mag niemand ook by die fietsloods wees nie, behalwe met die nodige verlofbrief.